© 2019 Vinamedia, Vina'media All rights reserved Gavrint HK Limited.

PARTNERS

베트남 현지 매체 및 미디어랩, 광고 에이전시, 스트리머 커뮤니티 그룹 등

“Vina'media 만이 보유한 베트남 마케팅 자원을 활용하는 모든 파트너들이 최고의 만족감을 보여주고 있다.”

Dhuong Hai - FPTPlay

CLIENTS

Đại lý quảng cáo và nhà quảng cáo tại Hàn Quốc và Nhật Bản

"uảng cáo thông qua các phương tiện truyền thông và truyền phát Việt Nam, doanh số tăng hơn 150%."

Brandon - WaraCorp